Výstražná lišta

/
/
Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici

Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Sociální a zdravotní služby

Název projektu: Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016252
Investiční priorita: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Specifický cíl: 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Doba trvání projektu: 1.4.2020 – 30.6.2022
Nositel projektu: Město Česká Kamenice
Financování projektu: projekt je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 082 700,- Kč

Popis projektu

Prostřednictvím individuální podpory nových pracovníků OSV města projekt usiluje o zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených žijících na území města Česká Kamenice ve společnosti a na trhu práce. Pro efektivnější řešení kumulovaných problémů účastníků bude využita intenzivnější podpora specialisty na podporu bydlení a prevence ztráty bydlení a metody case managementu realizované sociálním pracovníkem.

Pracovníci projektu

Specialista na podporu bydlení a prevence ztráty bydlení
Sociální pracovník – case manager
Odborný dluhový poradce
Právník
Za dobu realizace projektu bude podpořeno celkem 100 osob.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zastavení či zmírnění sociálního propadu rodin i jednotlivců žijících na území definovaném v Strategickém plánu sociálního začleňování Česká Kamenice 2020 – 2023 prostřednictvím jejich podpory při řešení problémů, s nimiž se potýkají (mj. v oblasti bydlení, nezaměstnanosti, zadlužení, hospodaření s finančními prostředky).
Prostřednictvím sociální práce a intenzivní podpory účastníků v oblasti přístupu k bydlení usiluje projekt o pomoc jednotlivcům i rodinám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování.

Cílové skupiny

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Průběh

Podpora cílové skupině osob bude realizována individuální formou po celou dobu realizace projektu 4 pracovníky zařazenými do struktury OSV města (viz informace výše).

Klíčové aktivity projektu

KA1 – Prevence ztráty bydlení
KA2 – Podpora profesionální realizace sociální práce

Výsledky

Výstupy

 • Za dobu realizace bylo projektem podpořeno celkem 111 osob.
 • V rámci KA1 bylo podpořeno 72 osob.
 • V rámci KA2 bylo podpořeno 72 osob.
 • Část osob z CS tedy využila souběžně podporu jak Specialistky na podporu bydlení, popř. Odborné dluhové poradkyně a právničky, tak podporu Sociální pracovnice case managerky, a naopak.


Naplněné cíle k datu ukončení projektu:

 • díky podpoře pracovnic projektu 5 osob z CS projektu bydlení mimo SVL
 • díky podpoře pracovnic projektu došlo ke stabilizaci/zlepšení podmínek bydlení u 95 osob z CS projektu
 • díky podpoře pracovnic projektu získalo 7 osob zaměstnání na otevřeném trhu práce
 • 2 osoby získaly zaměstnání v rozsahu menším, než ½ úvazku
 • 5 osob získalo zaměstnání v rozsahu větším, než ½ úvazku
 • 21 osob díky podpoře pracovnic projektu aktivně přistoupilo k řešení dluhů
 • u 36 osob došlo využití case managementu sociální pracovnicí pro efektivní řešení kumulovaných problémů CS

Projekt je prezentován na centrálních webových stránkách ESF v ČR: www.esfcr.cz

Logo EU