Výstražná lišta

/
/
Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici

Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Sociální a zdravotní služby

Logo EU projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016252

Investiční priorita: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl: 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 – 30. 6. 2022

Nositel projektu: Město Česká Kamenice

Financování projektu: projekt je financovaný za pomocí Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 082 700,- Kč

Popis projektu
Prostřednictvím individuální podpory nových pracovníků OSV města projekt usiluje o zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených žijících na území města Česká Kamenice ve společnosti a na trhu práce. Pro efektivnější řešení kumulovaných problémů účastníků bude využita intenzivnější podpora specialisty na podporu bydlení a prevence ztráty bydlení a metody case managementu realizované sociálním pracovníkem.

Pracovníci projektu

 • Specialista na podporu bydlení a prevence ztráty bydlení
 • Sociální pracovník – case manager
 • Odborný dluhový poradce
 • Právník

Za dobu realizace projektu bude podpořeno celkem 100 osob.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zastavení či zmírnění sociálního propadu rodin i jednotlivců žijících na území definovaném v Strategickém plánu sociálního začleňování Česká Kamenice 2020 – 2023 prostřednictvím jejich podpory při řešení problémů, s nimiž se potýkají (mj. v oblasti bydlení, nezaměstnanosti, zadlužení, hospodaření s finančními prostředky).
Prostřednictvím sociální práce a intenzivní podpory účastníků v oblasti přístupu k bydlení usiluje projekt o pomoc jednotlivcům i rodinám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování.

Cílové skupiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Průběh
Podpora cílové skupině osob bude realizována individuální formou po celou dobu realizace projektu 4 pracovníky zařazenými do struktury OSV města (viz informace výše).

Klíčové aktivity projektu

 • KA1 – Prevence ztráty bydlení
 • KA2 – Podpora profesionální realizace sociální práce

Výsledky

 • Výstupy:
  • Za dobu realizace bylo projektem podpořeno celkem 111 osob.
  • V rámci KA1 bylo podpořeno 72 osob.
  • V rámci KA2 bylo podpořeno 72 osob.
  • Část osob z CS tedy využila souběžně podporu jak Specialistky na podporu bydlení, popř. Odborné dluhové poradkyně a právničky, tak podporu Sociální pracovnice case managerky, a naopak.
 • Naplněné cíle k datu ukončení projektu:
  • díky podpoře pracovnic projektu 5 osob z CS projektu bydlení mimo SVL
  • díky podpoře pracovnic projektu došlo ke stabilizaci/zlepšení podmínek bydlení u 95 osob z CS projektu
  • díky podpoře pracovnic projektu získalo 7 osob zaměstnání na otevřeném trhu práce
  • 2 osoby získaly zaměstnání v rozsahu menším, než ½ úvazku
  • 5 osob získalo zaměstnání v rozsahu větším, než ½ úvazku
  • 21 osob díky podpoře pracovnic projektu aktivně přistoupilo k řešení dluhů
  • u 36 osob došlo využití case managementu sociální pracovnicí pro efektivní řešení kumulovaných problémů CS

 

Projekt je prezentován na centrálních webových stránkách ESF v ČR: www.esfcr.cz