Výstražná lišta

/
/
Kompostéry pro Českou Kamenici

Kompostéry pro Českou Kamenici

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Životní prostředí

MŽP ČR logo

Výzva č. 103, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů

Název projektu: Kompostéry pro Českou Kamenici

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008498

Výše poskytnuté dotace: 1 142 333,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 343 921,00 Kč

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 1. 3. 2018 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 103. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Městu Česká Kamenice byla žádost o dotaci na projekt s názvem Kompostéry pro Českou Kamenici schválena a přiznána dotace ve výši 1 142 333,00 Kč na pořízení 191 ks domácích kompostérů.

Předmětem projektu je pořízení a distribuce zahradních kompostérů do domácností pro obyvatele města Česká Kamenice pro prevenci vzniku biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného charakteru. Realizací projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 185,304 t/rok.

V kompostovacích nádobách bude ukládán bioodpad a přeměněn na zelený kompost, který bude využit zpětně v místě svého vzniku, tzn. hnojivo bude sloužit k obohacování soukromých pozemků živinami. Pořízením uvedených technologií pro separaci BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) bude docíleno snížení objemu SKO (směsný komunální odpad), zamezení skládkování a pálení BRKO.

Projekt přispívá k předcházení vzniku odpadů, který je v rámci hierarchie nakládání s odpady dle § 9 a), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na nejvyšším stupni nakládání s odpady.

Odkazy:

https://www.opzp.cz
https://www.mzp.cz
https://www.sfzp.cz

EU logo fondu