Výstražná lišta

/
/
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

Rozvoj ekologických iniciativ v našem městě pokračuje a udržitelnost se stává nezbytným cílem pro naši společnost. Jednou z klíčových oblastí, na kterou bychom měli klást důraz je správa komunálních odpadů. A proto bychom Vám rádi připomněli druhy tříděných složek odpadu, které je důležité separovat a nevhazovat do směsného komunálního odpadu neboli černé nádoby, jejíž obsah končí na skládce odpadu. Každý měsíc se v našem zpravodaji budeme věnovat jednomu druhu odpadu, a tentokrát se podíváme na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

Často označovaný jako „bioodpad“, představuje důležitou část našich každodenních vyprodukovaných odpadů. Z průměrů pro Českou republiku víme, že téměř 40 % obsahu černé popelnice tvoří právě BRKO (primárně kuchyňské zbytky). Jedná se o organické materiály, které mají schopnost přirozeně se rozkládat a vracet zpět do přírody.

Dělení BRKO?

Obecně můžeme rozdělit biologické odpady do následujících skupin:

 • Zahradní zeleň
  Sem patří tráva, listí, větve, květiny a další rostlinné materiály ze zahrad a zelených ploch.
 • Gastro odpad
  Jedná se o zbytky z restaurací, jídelen a stravovacích zařízení.
 • Kuchyňské odpady
  Tato skupina zahrnuje odřezky, zbytky, prošlé či neupotřebené potraviny z domácností. Dále je můžeme rozdělit na kompostovatelné a nekompostovatelné.
  Kompostovatelné: ovoce, zelenina, kávová sedlina, …
  Nekompostovatelné: pečivo, těstoviny, masné výrobky, …

Proč by neměl končit v černé popelnici a následně na skládce?

Bioodpad má klíčový význam pro snižování enviromentálního dopadu skládek odpadu, neboť se jedná o organické materiály, které při rozkladu uvolňují metan a další skleníkové plyny, což má negativní dopad na kvalitu ovzduší a přispívá ke globálnímu oteplování. Tento odpad je 100 % rozložitelný a při vhodném zpracování je možné jej využít jakožto kompost pro zlepšení kvality půdy a podporu zdravého rostlinného růstu. Což je nejen velmi ekologické řešení, ale zároveň i ekonomicky výhodné.

Kam vyhazovat bioodpad?

Kuchyňské odpady kompostovatelné a zahradní zeleň je možné vyhazovat do hnědé nádoby určené na „bioodpad“. Tyto nádoby sváží svozová společnost na kompostárnu, kde se jejich obsah zpracuje a vyrobí se kompost. O tuto nádobu můžete požádat na městském úřadě a bude Vám přidělena zdarma. Ve větším množství je možné bioodpad odvést do speciálních kontejnerů na tento druh odpadu, které jsou rozmístěny po městě.

Pro bytové domy, které nemají možnost odložit odpad v nádobách na bioodpad připravuje město projekt sběru kuchyňského odpadu přímo v domácnostech. O podrobnostech Vás budeme včas informovat.

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp