Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku (Ž. P., K. R.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat nově vzniklý pozemek p. č. 185/2 zahrada o výměře 662 m2 v katastrálním území Horní Kamenice,  dle GP č.  476-217/2022, do podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za konečnou kupní cenu ve výši 132.400 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:
Nemá námitek k prodeji pozemku za předpokladu, že bude zajištěn přístup na pozemek 183/4.
 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , žádají o odkoupení pozemku p.č. 185 zahrada o výměře 1038 m2 v katastrálním území Horní Kamenice, za účelem zahrady k RD č.p.40.
Na pozemky p.č. 183/4 a p.č. 185, které jsou ve vlastnictví města, je dle KN oficiální, přístup ze silnice I. třídy ul. Lužická. Skutečnost je ovšem taková, že vybudování přístupu k nim je spíše nemožný. Jediná možná cesta k pozemkům vede přes nemovitosti ve vlastnictví soukromých osob (Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ). 

 

Dále odbor SMM upozorňuje, že v případě prodeje pozemku p.č. 185 dojde k  zamezení úplného přístupu k pozemku p.č. 183/4 (jenž je užíván na základě nájemní smlouvy č. 14/2022/Z) a vznikne tím pozemek vklíněný.

 

Z tohoto důvodu navrhujeme před vlastním uzavřením kupní smlouvy zřídit pro město služebnost stezky a cesty k pozemku p.č. 183/4.

 

Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání konané dne 22.06.2022 rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku za cenu 200,-Kč/m2 s podmínkou změny územního plánu (stabilizovaná plocha bydlení individuální na plochu soukromé zeleně a zahrad).

 

Dále tak projednalo prodej pouze částečný, vzhledem k zajištění zázemí k RD č.p. 43 (ul. Lužická).

 

Vypracovaný geometrický plán č. 476-217/2022 dělí pozemek p.č. 185 zahrada na nově vzniklý pozemek:
p.p.č. 185/1 zahrada o výměře 375 m2
p.p.č. 185/2 zahrada o výměře 662 m2 (Tento pozemek je předmětem prodeje.)

 

Dle ÚPN-SÚ: stabilizovaná plocha bydlení individuální

 


Záměr byl rozhodnut:
na 24. ZM dne 22.06.2022
č. usnesení: 663/24/ZM/2022

 

Oznámení na ÚD:
od 24.06.2022 do 11.07.2022


 

 

Materiál obsahuje:Příloha - foto (Veřejná)
Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Příloha - výřez z ÚPN (Veřejná)
Příloha - GP (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ (Veřejná)
Příloha - KS (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: