Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku (M. K., V. a A. V., R. M., V. N.)

I. Zastupitelstvo města rozhodla

prodat část pozemku parcelní číslo 1268/1 zahrada v katastrálním území Česká Kamenice, dle geometrického plánu č. 1369-127/2021 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 1268/8 o výměře 2211 m2, do spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 442.200 Kč. 
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu: 

Nemá námitek k prodeji za podmínky, že pozemky odkoupí všichni majitelé bytového domu č.p. 666. 

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , žádají o koupi části pozemku parcelní číslo 1268/1 zahrada a pozemku parcelní číslo 1268/7 ostatní plocha/ostatní komunikace v katastrálním území Česká Kamenice za účele zahrady k domu č.p. 666.

 

Tuto žádost OSMM již jednou předkládal, kdy o koupi těchto pozemků měli zájem jen dva žadatelé, nicméně stavební úřad důrazně upozornil, že tuto část by prodal jen v případě, že by si o to požádali všichni vlastníci nemovitosti č.p. 666, aby nedocházelo k zamezování parkování na pozemcích a nedocházelo tak k parkování v ulici Jateční. 

 

Projednáno RM na 17. zasedání ze dne 01.08.2022 pod číslem usnesení 394/17/RM/2022.

 

Záměr byl rozhodnut:

na 17. RM ze dne 01.08.2022 

č. usnesení 394/17/RM/2022

 

Oznámení na přední desce

od 03.08.2022 do 19.08.2022

 

V souvislosti s budoucí cyklostezkou, Rada města navrhla ponechat pozemek parcelní číslo 1268/7 v majetku města a nechat vypracovat geometrický plán na pozemek parcelní číslo 1268/1 tak, jak je užíván a oplocen, jelikož by v ulici Jateční mohlo do budoucna dojít k rozšíření komunikace nebo výstavbě chodníků.

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 1.pdf (Veřejná)
Příloha - GP anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: