Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Revokace (zrušení) usnesení a prodej pozemku (Z. K.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

revokovat (zrušit) usnesení č. 730/25/ZM/2022 ze dne 7. 9. 2022 ve věci prodeje části pozemku parcelní číslo 143/3 ostatní plocha/neplodná půda v katastrálním území Kamenická Nová Víska, dle geometrického plánu č. 176-71/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 143/3 o výměře 157 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 31.400 Kč.

II. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat část pozemku parcelní číslo 143/3 ostatní plocha/neplodná půda v katastrálním území Kamenická Nová Víska, dle geometrického plánu č. 176-71/2022 se jedná o pozemek parcelní číslo 143/3 o výměře 158 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za konečnou kupní cenu ve výši 31.600 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:

Není námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , žádá o prodej části pozemku parcelní číslo 143/3 ostatní plocha/neplodná půda v katastrálním území Kamenická Nová Víska do výměry 160 m2 za účelem přístupu ke své nemovitosti a rozšíření zahrady.

 

V lednu 2022 došlo k bezúplatnému převodu, kdy město Česká Kamenice nabylo bezúplatně tento pozemek. Pan ░░░░ ░ tento pozemek již dlouhodobě užívá, má ho oplocený, a proto ho chce užívat i nadále. Smlouvu o nájmu měl již uzavřenou se Státním pozemkovým úřadem. 

 

Dle ÚPN-SÚ plocha veřejného prostranství.

 

OSMM nejprve předkládal návrh pronájmu pozemku, Rada města navrhla, aby se panu ░░░░ ░░ tato část pozemku nabídla k odkoupení. Pan ░░░░ ░ s prodejem pozemku souhlasil. 

 

Projednáno Radou města na 14. zasedání ze dne 13.06.2022 pod číslem usnesení 327/14/RM/2022.

 

Záměr byl rozhodnut:
Na 24. ZM dne  22.06.2022
č. usnesení: 671/24/ZM/2022.

 

Oznámení na úřední desce:

od 24.06.2022 do 11.07.2022


Na základě zjištění skutečnosti, že došlo k chybnému vyhotovení geometrického plánu na pozemek parcelní číslo 143/3 v katastrálním území Kamenická Nová Víska, který musel být předělán, předkládá OSMM návrh na revokaci usnesení č. 730/25/ZM/2022. Záměr prodeje byl zveřejněn do výměry 160 m2, tudíž nemusí být zveřejňován nový záměr, jelikož nová výměra tohoto pozemku činí 158 m2

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - GP.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 1.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 2.pdf (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: