Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Směna pozemků - záměr (Město Č. K. x T. M.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru města směnit pozemek parcelní číslo 593 travní porost o výměře 428 m2 a pozemek p. č. 594 zahrada o výměře 936 m2, zapsané na LV č. 1424 pro katastrální území Dolní Kamenice, za část pozemku parcelní číslo 136/2 travní porost (dle GP č. 380-126/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 136/6 do výměry 48 000 m2) zapsaný na LV č. 10001 pro katastrální území Líska.
 
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor SMM předkládá orgánům města návrh na  majetkoprávní vypořádání pozemků parcelní číslo 593 (travní porost) o výměře 428 m2 a pozemku p.č. 594 (zahrada) o výměře 936 m2, v katastrálním území Dolní Kamenice, zapsané na LV č. 1424 (vlastnické právo Bc. Milan Tyrychtr, bytem Česká Kamenice, 5. května 520), které jsou užívány na základě právního titulu - nájemní smlouvy č. 1/2021/NS uzavřena dne 20.07.2021.

 

Tyto pozemky jsou využívány Technickým zařízením Města České Kamenice, především jako odstavná plocha pro uložení kontejnérů s tříděným odpadem a odstavnou plochou pro vozový park.

 

Směna se týká výše uvedených pozemků a části pozemku parcelní číslo 136/2 (travní porost), v katastrálním území Líska. Dle GP č. 380-126/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 136/6 do výměry cca 48000 m2 (čekáme na potvrzený GP, ve kterém bude upřesněna skutečná výměra), ve vlastnictví Města Česká Kamenice.

 

Dále uvádíme, že výpis z LV č. 1424 (nemovitosti pana Tyrychtra), obsahuje předkupní právo, jako právo věcné, vůči České republice (zák. č. 95/1999 Sb. o převodu majetku ve vlastnictví státu na jiné osoby, § 10) tzn., že pan Tyrychtr má povinnost nejprve pozemky nabídnout ke zpětné koupi SPÚ ČR, který může předkupní právo využít či nikoli. V případě, že tuto nabídku předkupník odmítne, zápis o předkupním právu bude zrušen na základě jejich "Dohody o výmazu předkupního práva" z katastru nemovitostí. 

 

Dále má pan Tyrychtr omezení dispozičních práv ke zřizování dalších zástavních práv k pozemkům p.č. 593, 594 v k.ú. Dolní Kamenice.  Tyto závazky jsou nutné nejprve vypořádat. Poté může město, jako řádný hospodář, nabýt pozemky bez zátěže.

 

Znalecký posudek č. 24/20/1473 uvedených pozemků byl vypracován Rudolfem Suchým:

Katastrální územíPozemekDruhVýměra (v m2)Celkem cena tržní (v Kč)Poznámka
Dolní Kamenice593travní porost428  
 594zahrada936 376 000 
Líska136/2travní porost63694846 138cena bude nižší z důvodu dělení pozemku
Finanční rozdíl   470 138 

 

Materiál obsahuje:Příloha - GP (Veřejná)
Příloha - LV č. 1424 (Veřejná)
Příloha - 136-2 (Veřejná)
Příloha - 593, 594 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: