Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku - záměr (K. J. a L., T. R.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

nevyhovět podaným žádostem o odkoupení části pozemku p. č. 278/1 ovocný sad do výměry cca 600 m2 v katastrálním území Česká Kamenice.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:
Prodej části pozemku nedoporučuje - není v souladu s platným ÚPN.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor správy majetku města předkládá orgánům města níže uvedené žádosti:

1.    žádost
Manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , žádají o odkoupení části pozemku p.č. 278/1 ovocný sad o výměře cca 600 m2 v katastrálním území Česká Kamenice, za účelem zahrady a zároveň rozšíření zázemí kolem rodinného domu.

 

2.    Žádost
Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , taktéž žádá o odkoupení části pozemku p.č. 278/1 ovocný sad o výměře cca 500 m2, jako zahradu.

Tuto část pozemku dlouhodobě užívá na základě nájemní smlouvy č. 12/2016/Z.

 

Dle ÚPN-SÚ: stabilizovaná plocha - občanská vybavenost

 

Rada města tuto žádost projednala na svém 20. zasedání dne 26.09.2022 a pod číslem usnesení 494/20/RM/2022 navrhuje ZM žádosti nevyhovět.

Materiál obsahuje:Příloha - žádost2 anon. (Veřejná)
Příloha - žádost1 anon. (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Příloha - výřez z ÚPN (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anon. (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: