Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku - záměr (H. S.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru města prodat pozemek p. č. 50/2 ost. plocha/nepl. půda o výměře 191 m2 v katastrálním území Horní Kamenice za cenu ve výši 50 Kč/m2.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:
K prodeji nemá námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , žádá o odkoupení pozemku p.č. 50/2 ost. plocha/nepl. půda o výměře 191 m2 v katastrálním území Horní Kamenice, za účelem rozšíření zahrady a současně údržby pozemku.

 

Pozemek se nachází u koryta řeky Kamenice. Město Česká Kamenice na tento pozemek nemá přístup.

 

Odbor SMM tak považuje pozemek za vklíněný, dle definice uvedené v Pravidlech pro prodej pozemků - Příloha č. 3 - ceník nestavebních pozemků. Sazba činí 50,-Kč/m2.

 

Dle ÚPN - SÚ: plocha stabilizovaná - plocha sídelní zeleně

 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ (Veřejná)
Příloha - výřez z ÚPN (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: