Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku - záměr (S. R., S. D.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 140/13 travní porost do výměry 2 000 m2 v katastrálním území Kamenická Nová Víska za cenu 200 Kč/m2.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:
K prodeji nemá námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ žádají o odkoupení části pozemku p.č. 140/13 travní porost o výměře cca 2000 m2 v katastrálním území Kamenická Nová Víska, za účelem sjednocení pozemku s parcelou p.č. 140/12 v jejich vlastnictví. 

 

Pozemek p.č. 140/13 užívají o celkové rozloze 9787 m2 na základě nájemní smlouvy č. 4/2013/ZČ.

 

Požadovaná část, kterou žadatelé zakreslili do mapového podkladu, slouží mimo jiné i jako zázemí pro chov včelstev.

 

Dle ÚPN-SÚ: stabilizovaná plocha - plochy zemědělské
 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Příloha - snímek2 (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ (Veřejná)
Příloha - výřez z ÚPN (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: