Výstražná lišta

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil na 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu, a to rozhodnutím zveřejněným ve sbírce zákonů.

Informace k voličským průkazům

Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve dnech voleb do Evropského parlamentu (7. a 8. 6. 2024) ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů, popřípadě zvláštnímu seznamu voličů, si již nyní může požádat u obecního úřadu, popřípadě zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu.

Žádost se může podat:

  • osobně (nejdéle do 5. 6. 2024 do 16:00 hodin)
  • písemně v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče (nejpozději do 31. 5. 2024)
  • elektronicky zaslanou prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 31. 5. 2024)


Voličský průkaz bude voliči obecním nebo zastupitelským úřadem předán nejdříve 23. 5. 2024, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán.

Obecní nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU.

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Osobně či písemně lze o vydání voličského průkazu požádat na Městském úřadě Česká Kamenice, odbor správních činností a matriční úřad, náměstí Míru 219, Česká Kamenice.

Veškeré podrobné informace poskytne paní Soňa Máchová, tel. 412 151 557, e-mail: s.machova@ceska-kamenice.cz

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu