Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Bezúplatné nabytí pozemku (ÚZSVM)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o bezúplatném nabytí nemovitosti - nově vzniklý pozemek p. č. 355/16 ost. plocha/manip. plocha o výměře 362 m2 v katastrálním území Horní Kamenice, dle geometrického plánu č. 475-153/2022, z vlastnictví  České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 128 00 Praha, Rašínovo nábřeží 390/42, do majetku města Česká Kamenice.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V souvislosti se stavební akcí "Rybí přechod - zprůchodnění jezu v Horní Kamenici u hasičů a Rekonstrukce opěrných zdí u úseku RP - U Hasičů v Horní Kamenici", předkládá odbor SMM orgánům města návrh na majetkoprávní vypořádání - bezúplatný převod pozemku pod komunikací p.č. 355/11 ost. plocha/manip. plocha v katastrálním území Horní Kamenice, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha, Rašínovo nábřeží 390/42 do majetku města.

 

Jedná se o pozemek pod místní komunikací, která je v pasportu vedena pod č. 33C - ul. V Zahrádkách

 

Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek není zcela zastavěn stavbou komunikace, bylo nutné, v zájmu o bezúplatný převod, zajistit ze strany města zpracování geometrického plánu na oddělení zastavěné části.
Dle geometrického plánu č. 475-153/2022 se jedná o převod nově vzniklé pozemkové parcely č. 355/16 o výměře 362 m2 k.ú. Horní Kamenice
 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: