Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Majetkoprávní vypořádání - dar (Ústecký kraj)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o bezúplatném nabytí - přijetí daru nově vzniklého pozemku p. č. 2482/40 ost. plocha/ost. komunikace o výměře 172 m2 v k. ú. Česká Kamenice, dle geometrického plánu číslo 1358-36/2021, z vlastnictví Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156, do majetku města Česká Kamenice.

II. Zastupitelstvo města schválilo

znění a uzavření darovací smlouvy, jejíž předmětem je bezúplatné nabytí nově vzniklého pozemku p. č. 2482/40 ost. plocha/ost. komunikace o výměře 172 m2 v k. ú. Česká Kamenice, dle geometrického plánu číslo 1358-36/2021, s Ústeckým krajem se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156 - příloha č. 1.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Jitka Křížová
referentka SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Křížová Jitka, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor správy majetku města předkládá návrh na majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací, s Ústeckým krajem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČO: ░░░░ ░░ , v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky v ul. Smetanova x 5. května.

 

Jedná se o nabytí nemovitosti - části pozemku p.č. 2482/6 ost. plocha/ost. komunikace v katastrálním území Česká kamenice, formou darovací smlouvy.

 

Předmětem daru je nově vzniklý pozemek p.č. 2482/40 o výměře 172 m2, dle geometrického plánu číslo 1358-36/2021.
Účetní hodnota převáděné nemovité věci: 6.236,64 Kč.

Materiál obsahuje:Příloha - GP (Veřejná)
Příloha - darovací smlouva (Veřejná)
Příloha - snímek1 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: