Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Finanční dar Římskokatolické farnosti - děkanství Česká Kamenice

Město Česká Kamenice poskytuje dar Římskokatolické farnosti, a to na základě Smlouvy o spolupráci č. 107/2019.


I. Zastupitelstvo města schválilo

poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti - děkanství Česká Kamenice ve výší 13.696 Kč na základě smlouvy o spolupráci č. 107/2019.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Volfová Anna, Ing.
Vedoucí organizační složky KaCR
Předkladatel:Ing. Anna Volfová
Zpracovatel:Ing. Anna Volfová, Kultura a cestovní ruch
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Česká Kamenice uzavřelo s Římskokatolickou farností Smlouvu o spolupráci č. 107/2019, kterou se město zavázalo darovat farnosti částku ve výši 40 % z celkové částky, která byla vybrána na vstupném do Poutní kaple Narození Panny Marie a kostela Sv. Jakuba Staršího. Za období 21.8.2022 až 30.9.2022 město daruje farnosti částku ve výši 13.696,- Kč.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: