Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku - záměr (A. V., L. C.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru prodat část pozemku parcelní číslo 716/49 trvalý travní porost do výměry 452 m2 a část pozemku parcelní číslo  716/48 ostatní plocha/jiná plocha, dle geometrického plánu č. 699-175/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 716/56 o výměře 46 m2, v katastrálním území Dolní Kamenice za cenu 200 Kč/m2.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,

407 21 Česká Kamenice, žádají o koupi pozemku parcelní číslo 716/49

o výměře 452 ma části pozemku parcelní číslo 716/48, dle geometrického plánu č. 699-175/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 716/56 o výměře 46 m2 v katastrálním území Dolní Kamenice za účelem rozšíření pozemku k výstavbě RD. 

 

Dle ÚPN-SÚ stabilizovaná plocha bydlení individuálního. 

 

OSMM upozorňuje na fakt, že přes pozemek  parcelní číslo 716/49 vede přístupová cesta k RD č. 233 (░░░░ ░░ ) i když do budoucna by měla vést výše, tj. na pozemku parcelní číslo 716/48 v katastrálním území Dolní Kamenice.

 

Projednáno na 22. zasedání Rady města ze dne 24.10.2022 pod číslem usnesení 18/22/RM/2022.

 

Rada města navrhla přizvat pana ░░░░ na jednání Zastupitelstva města, aby svůj záměr koupě přednesl a odůvodnil. Dále navrhuje na pozemku parcelní číslo 716/49 vypracovat GP na rozdělení pozemku.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: