Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku (J. K., Ing. O. K.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

nevyhovět žádosti pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o koupi části pozemku parcelní číslo 136 a pozemku parcelní číslo 116/3 v katastrálním území Kerhartice.

II. Zastupitelstvo města rozhodlo

nevyhovět žádosti  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , o koupi části pozemku parcelní číslo 136 a pozemku parcelní číslo 116/3 v katastrálním území Kerhartice.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:

Nemá námitek. 

 

Vyjádření osadního výboru Kerhartice:

Nemá námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , žádá o koupi pozemků parcelní číslo 136 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 829 m2 a parcelní číslo 116/3 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 126 m2 v katastrálním území Kerhartice za účelem rozšíření zahrady k rodinnému domu č.e. 15. Rodinný dům není ve vlastnictví pana Jiřího Komy, ale jeho rodičů. 

 

Pozemky nejsou těsně přilehlé k pozemkům rodičů pana Komy, z důvodu "rozdělujícího" pozemku parcelní číslo 1025/4 orná půda, který má ve vlastnictví Česká republika a to z důvodu, že na tomto pozemku se nachází malý potůček.

 

Dle ÚPN-SÚ část pozemku návrhová plocha občanského vybavení a část pozemku stabilizovaná plocha krajinné zeleně  

 

Osadní výbor Kerhartice upozorňuje na stav těchto pozemků a navrhuje zohlednit to v ceně - viz příloha.

 

Rada města na svém zasedání ze dne 04.04.2022 rozhodla nechat vypracovat GP, kde bude oddělená část pozemku - cesta pro pana ░░░░ ░░░ , který to měl v případě prodeje přislíbené. Jelikož je pan ░░░░ ░░░ sousedem těchto pozemků, dostal pozvánku na vytyčení hranic pozemků, kam se ale nedostavil. OSMM byla po pár dnech doručena žádost pana ░░░░ ░░░ o koupi těchto pozemků. Pan ░░░░ ░░░ poukazuje na to, že prodejem těchto pozemků by mu značně zkomplikovalo výstavbu 3 RD, které na přilehlém pozemku má v plánu vybudovat - viz příloha. 

 

Rada města na svém 17. zasedání rozhodla vyzvat pana ░░░░ ░░░ k předložení projektové dokumentace na "park" který měl v plánu žadatel na pozemku parcelní číslo 136 vybudovat. Do dnešního dne nebylo OSMM nic předloženo a žadatel nekomunikuje. 

 

Záměr byl rozhodnut: 

na 17. RM dne 01.08.2022

č. usnesení 392/17/RM/2022

 

Oznámení na úřední desce:

od 03.08.2022 do 18.08.2022

 

Rada města na svém 18. zasedání ze dne 29.08.2022 rozhodla žádost odložit z důvodu, že pan ░░░░ ░░░ doložil potřebné doklady - viz příloha, avšak dva dny před zasedáním Rady města, a proto nebylo možné materiál projednat.

 

OSMM navrhuje ponechat pozemky v majetku města. 

 

Rada města na svém 19. zasedání navrhuje, po zvážení obou žádostí, Zastupitelstvu města ponechat předmětné pozemky v majetku města a nevyhovět tak ani jednomu žadateli.

Materiál obsahuje:Příloha - snímek 1.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 2.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 3.pdf (Veřejná)
Příloha - vyjádření Ing. O.K. + výkresy anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: