Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku (O. a D. M.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat část pozemku parcelní číslo 136 ostatní plocha/jiná plocha v katastrálním území Kerhartice, dle geometrického plánu č. 350-120/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 136/3 o výměře 53 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za končenou kupní cenu ve výši 10.600 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:

Nemá námitek.

 

Vyjádření OV Kerhartice:

Nemá námitek.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , žádají o koupi část pozemku parcelní číslo 136 ostatní plocha/jiná plocha v katastrálním území Kerhartice, dle geometrického plánu se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 136/3, za účelem majetkoprávního vypořádání stávajících hranic pozemků.

 

Tento prodej souvisí s prodejem pozemku ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ .

 

Dle ÚPN-SÚ návrhová plocha občanského vybavení.

 

Projednáno Radou města na 18. zasedání RM ze dne 29.08.2022 pod číslem usnesení 429/18/RM/2022.

 

Záměr rozhodnut: 

na 25. ZM ze dne 07.09.2022 

č. usnesení 718/25/ZM/2022

 

Oznámení na úřední desce:

od 12.09.2022 do 29.09.2022

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - GP anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - ÚPN-SÚ.png (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: