Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Revokace (zrušení) usnesení a prodej pozemku - záměr (M. B.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

revokovat (zrušit) usnesení č. 729/25/ZM/2022 ze dne 7.  9. 2022 ve věci prodeje části pozemku parcelní číslo 143/3 ostatní plocha/neplodná půda v katastrálním území Kamenická Nová Víska, dle geometrického plánu č. 176-71/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 143/5 o výměře 135 m2, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 27.000 Kč. 

II. Zastupitelstvo města rozhodlo

prodat část pozemku parcelní číslo 143/3 ostatní plocha/neplodná půda v katastrálním území Kamenická Nová Víska, dle geometrického plánu č. 176-71/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo 143/5 o výměře 132 m2, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za končenou kupní cenu ve výši 26.400 Kč.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě zjištění skutečnosti, že došlo k chybnému vyhotovení geometrického plánu na pozemek parcelní číslo 143/3 v katastrálním území Kamenická Nová Víska, který musel být předělán, předkládá OSMM návrh na revokaci usnesení č. 729/25/ZM/2022.

 

Dále paní Běloubková musí, už v listopadu, začít čerpat hypoteční úvěr, a proto OSMM navrhuje zveřejnit záměr prodat pozemek dle nového návrhu geometrického plánu. Původní výměra prodávaného pozemku byla 135 m2, nová výměra činí 132 m2.

 

Projednáno a záměr rozhodnut na 22. zasedání Rady města ze dne 24.10.2022 pod číslem usnesení 14/22/RM/2022.

 

Nový záměr zveřejněn: 

od 25.10.2022 do 09.11.2022

Materiál obsahuje:Příloha - GP.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: