Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Informace o schválených rozpočtových opatřeních č. 5 a č. 6

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

informaci o schválených rozpočtových opatření č. 5 a č. 6. 
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Ing. Bc. Jitka Volfová
vedoucí odboru
Předkladatel:Ing. Bc. Jitka Volfová
Zpracovatel:Ing. Jitka Volfová, FINANČNÍ ODBOR
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Rada města v uplynulém období 9 - 10 2022 schválila dvě rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření č.5 o objemu příjmů a výdajů ve výši 7 201tis. Kč, které obsahuje úpravu daňových příjmů dle předpokládaného vývoje (navýšení DPH a DPPO), dále v nedaňových příjmech došlo k navýšení o příjmy za prodej, o příjmy na koupališti ...

V dotacích - město obdrželo dotaci na MPZ, na volby do ZM, dále dochází k úpravě dotací z ÚP.

Ve výdajích se projevují přijaté dotace a s nimi spojené výdaje, navýšení daru farnosti dle dosud známé skutečnosti, dochází k navýšení výdajů na SDH a k úpravě mzdových výdajů napříč rozpočtem v souvislosti s navýšením tarifních složek platů.

Také schválila rozpočtové opatření č.6 o objemu - 1362 tis. Kč, které obsahuje úpravy daňových příjmů, příjmů dotací a s nimi související výdaje.

Ve výdajích dále upřesňujeme neinvestiční i investiční výdaje a také jsou přidány výdaje na nové akce, viz rozpis RO.

Materiál obsahuje:Příloha - Rozpočtové opatření č. 5 (Veřejná)
Příloha - Rozpočtové opatření č. 6 (Veřejná)
Příloha - RO č. 5 ROZPIS (Veřejná)
Příloha - RO č. 6 ROZPIS (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: