Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Volba členů finančního výboru

I. Zastupitelstvo města zvolilo

v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ..................................... členy finančního výboru.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zákonem o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města, mj. zřizovat výbory, volit jejich předsedy a další členy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: