Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Prodej pozemku - záměr (M. K.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo

o zveřejnění záměru města prodat část pozemku parcelní číslo 396/1 ostatní plocha/manipulační plocha do výměry 150 m2 v katastrálním území Horní Kamenice za cenu 200 Kč/m2.
Jiří Šulc
vedoucí odboru
Honzíková Lucie
Referentka odboru SMM
Předkladatel:Šulc Jiří
Zpracovatel:Lucie Honzíková, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyjádření:

Vyjádření stavebního úřadu:

Nemá námitek - viz příloha.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , 407 21 Česká Kamenice, žádá o koupi části pozemku parcelní číslo 396/1 ostatní plocha/manipulační plocha v katastrálním území Horní Kamenice za účelem rozšíření zahrady. 

 

Dle ÚPN-SÚ stabilizovaná plocha krajinné zeleně.

 

Stavební úřad kladl podmínku, že geometrickým plánem musí být tato část sloučena s pozemkem ve vlastnictví žadatelky, nicméně na jejím pozemku je zástavní právo a tak to nelze sloučit. Po domluvě nám SÚ vydá souhlas s dělením pozemku i v případě, že nově vznikající pozemek bude mít svoje číslo parcelní (geometrický plán byl již zadán). 

 

Projednáno Radou města na svém 24. zasedání ze dne 07.11.2022 pod číslem usnesení ................................ . 

Materiál obsahuje:Příloha - žádost anonym.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 1.pdf (Veřejná)
Příloha - snímek 2.pdf (Veřejná)
Příloha - ÚPN-SÚ.pdf (Veřejná)
Příloha - vyjádření SÚ anonym.pdf (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: