Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu

I. Zastupitelstvo města určilo

ověřovatele zápisu...................................... a ........................................... a zapisovatelku paní Marii Královou.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:01
Text důvodové zprávy:

Zákon o obcích v ustanovení § 95, odst. 1, stanoví, že o zasedání ZM se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a ověřovatelé. Proto je nutné určit ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: