Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Projednání připomínek a námětů vznesených na 2. zasedání ZM

I. Zastupitelstvo města uložilo

radě města projednat připomínky a náměty vznesené na 2. zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2022.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města Česká Kamenice ukládá radě města, aby projednala a popřípadě přijala nebo navrhla opatření k vypořádání námětů a připomínek na 2. zasedání dne 9. 11. 2022.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: